Stolte av sykelønnsordningen!

IMG_2643

Av John-Peder Denstad
Leder av LO i Trondheim

I Adresseavisens leder 17.07.18 «NAV-direktørens advarsel må tas på alvor» sies det at «Debatten rundt Norges generøse sykelønnsordning viser hvor vanskelige prioriteringer i velferdsordningene kan være.» Vi skal være stolte over at vi i 40 år har håndtert en sosialt rettferdig og tillitsbasert ordning som gir økonomisk trygghet under sykdom. Fra 1. juli 1978 fikk arbeidere samme rettigheter som funksjonærer. Full lønn under sykdom. Ordningen med egenmeldinger ble innført. Og sykemeldingsperioden økte fra 6 til 12 måneder. Les videre

Reklamer

Nyhavna – verdifull som havn med klimavennlig sjøtransport og industri.

av  John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

LO i Trondheim med alliansepartnere jobber for at delområde 4 Dora 2 og fyringsbunkeren, delområde 6 Kullkranpiren, Delområde 7 Ladehammerkaia, delområde 9 Transittkaia sør og delområde 10 Transittkaia nord skal reguleres med formål havn og industri. Strandveikaia og områder på sørsia kan tilrettelegges for kultur, service, tjenesteyting, kontor / forretning.
Les videre

Politisk streik i jernbanen tirsdag 29. mai 2018.

Av John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

Politisk streik: Statsbanenes Verkstedforening Trondheim, Norsk Jernbaneforbund avd. 63 gjennomfører politisk streik tirsdag 29. mai 2018 mot den mørkeblå H / FrP / V regjeringas løftebrudd. LO i Trondheim støtter de fagorganiserte i Jernbaneforbundet sin politiske streik tirsdag 29. mai 2018 kl. 10.00 – 13.00. Regjeringa ved samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) lovet at Jernbanereformen ikke skulle gå ut over lønns- og arbeidsvilkår. Dette er en dramatisk løgn. Vi oppfordrer til deltakelse i fanemarkering foran Stortinget tirsdag 29. mai 2018 kl. 11.00.
Les videre

Fagforbundet i streik for å videreføre tariffavtalen ved Elvebakken Barnehage AS på Røra i Inderøy kommune – behov for streikestøtte.

Av John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim
LO i Trondheim støtter de fagorganiserte i Fagforbundet i sin rettferdige kamp om å reforhandle og videreføre tariffavtalen ved Elvebakken Barnehage AS. Det er en selvfølge at de ansatte skal ha en tariffavtale og spesielt da bedriften mottar økonomiske tilskudd fra det offentlige.
De streikende har vår fulle støtte og LO i Trondheim vil aktivt delta i kampen for å beholde tariffavtalen og et anstendig arbeidsliv. Vi oppfordrer til å stille opp som streikevakter i solidaritet med de streikende.

Les videre

Opphev regjeringas restriktive tiltak overfor Venezuela.

av John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim og Karim Essahli, leder av internasjonalt utvalg i LO i Trondheim

Styret i LO i Trondheim ber den norske regjeringa oppheve sine restriktive tiltak overfor Venezuela. Den nasjonale dialogen i Venezuela fremover må skje med respekt for menneskerettighetene, landets suverenitet og uten innblanding utenfra. Internasjonal støtte til prosessen må samsvare med erklæring i 2014 fra Fellesskapet av latinamerikanske og karibiske stater (CELAC) om Latin-Amerika og Karibia som en fredssone. EU-landene undertegnet også erklæringen under CELAC-EU toppmøtet i 2015.

Les videre

Døgnhvileplassene ved Klettkrysset må opprettholdes

Johnny Sletvold, leder av Midtnorsk Transportarbeiderforening og John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

Vi er kjent med at Statens Vegvesen har igangsatt en prosess overfor grunneiere vedrørende «Detaljregulering av E6, E39 og Fv 707 Klett, del av 203/3, 207/1 og 211/10 m.fl.» Planen går ut på å flytte kontroll- og vektstasjonen fra Sandmoen til Klett. Dette samsvarer ikke med bystyrets enstemmige vedtak 27.08.15 om Detaljregulering av Klett, som ivaretok fagbevegelsens krav om å etablere døgnhvileplasser for langtransportsjåfører. Vi frykter at det planlagte serviceanlegget og døgnhvileplassene ikke vil bli etablert.

Et klart politisk flertall i Trondheim Bystyre (AP, SV, Rødt, MDG, KrF, PP, SP, V, H) sa ja til et krav i fagbevegelsens Trondheimsmanifest før kommunevalget 2015 om å «sørge for at det blir etablert døgnhvileplasser for langtransportsjåfører i tilknytning til innfartsveiene sør og øst for Trondheim.» Vi var derfor tilfreds med bystyrets enstemmige vedtak 27.08.15 om Detaljregulering av Klett, del av gnr/bnr 203/3 og 211/10, sluttbehandling. I § 4. Bebyggelse og anlegg i reguleringsbestemmelsenes fremgår at «Områder for kombinert bensinstasjon / vegserviceanlegg og bevertning omfatter følgende tiltak: Bensinstasjon/drivstoffpumpestasjon for tungtransport. – Vegserviceanlegg omfatter servicehus for tungtransport; toaletter, vask, dusjer og oppholdsrom. I tillegg tillates vaskeplass / hall for tungtransport. – Bevertning omfatter vegkro med overnatting tilknyttet vegrelatert virksomhet. Det tillates ikke hotell.» I illustrasjonsplanen er det inntegnet døgnhvileplasser for tungtransport med 20 P-plasser.

Mange yrkestrafikksjåfører har sitt daglige arbeid langs hovedtrafikkårene. Allikevel er det i liten grad i Norge bygd ut tilfredsstillende områder hvor sjåførene kan hvile ut og hvor det også er oppholdsrom, toaletter, vaske- og stellerom og andre velferdsmessige tilbud. I følge vegmyndighetene er det per januar 2017 kun 39 døgnhvileplasser langs riksvegene i Norge. Ni av disse ble åpnet i 2016. For å kunne ivareta lovpålagte krav til kjøre- og hviletid pågår det et arbeid med å etablere døgnhvileplasser for tungtransporten. Vegdirektoratet godkjente en plan for dette i april 2017. Det er derfor avgjørende både for trafikksikkerheten og arbeidsforholdene for sjåførene at det blir fortgang i å bygge døgnhvileplasser. Norges

Lastebileier Forbund (NLF) har blant annet fremhevet at kriminalitet utgjør en stadig større trussel mot transportselskapene, og bedre sikkerhet ved hvile og bedre forhold langs veien med egne lokaler med dusj og vaskemuligheter har lenge vært høyt på agendaen hos næringen. Bransjegruppa i Transportarbeiderforbundet peker på at planleggingen må ta hensyn til at biler med kjøleaggregat produserer en del støy. Det er derfor ikke hensiktsmessig å anlegge døgnhvileplasser nært innpå boligområder. Bystyrets vedtak av 27.08.15 om Detaljregulering av Klett ivaretar overnevnte behov. Dette vedtaket må derfor opprettholdes.

Havneindustri, sjøtransport og kultur

Av John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

Sammen med allierte jobber vi for at delområde 4 Dora 2 / fyringsbunkeren, delområde 6 Kullkranpiren, Delområde 7 Ladehammerkaia, delområde 9 Transittkaia sør og delområde 10 Transittkaia nord blir regulert med formål havn og industri, i samsvar med Havne- og farvannslovens formål og virkeområde. Det støttes av stadig flere. Fremtidsløsningen er at Strandveikaia og områder på sørsia åpnes for kultur- og servicefunksjoner, tjenesteyting, kontor/forretning, og at øvrige områder videreføres som industri- og havn.

Les videre