EØS, fagbevegelsen og valgstrategi

av John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

Odd E. Rambøl skriver i Klassekampen 31.01.17 at undertegnede vil at venstresida skal gjøre EØS til en hovedsak i valgkampen. Det jeg faktisk oppfordret til på Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» var at fagbevegelsens organisasjoner før LO-kongressen i vår slutter opp om Ut av EØS-kampanjen som pågår i fagbevegelsen.

Les videre

Reklamer

Havnearbeiderne, LO og EØS. Av John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

16. desember 2016 falt Høyesterettsdommen som slår fast at havnearbeidernes tariffavtale med fortrinnsrett til laste- og lossearbeid i henhold til ILO konvensjon nr. 137 er rettstridig opp mot EØS-avtalen. Fagbevegelsen kan ikke leve med dette. Flere forbund har vedtak om ut av EØS, og dette blir en viktig sak på LO-kongressen i mai 2017.

Les videre

John-Peder Denstad

Industri må lenger fram i panna i Trondheim kommune

Av John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

Kommunen har mye fokus på gründerstrategier, men ca. 80 % av nyskaping skjer i eksisterende bedrifter. Isfjord Norway AS på Kastbrekka bearbeider og konserverer laks og ørret på filét- og porsjonslinjer og røykeri. Industribygget med fryselager i fjellet leier bedriften av Kastbrekka Eiendom AS. Ca. 100 er ansatt, og det omsettes årlig for over 200 millioner kroner. Bedriften er viktig for å utvikle produkter fra en voksende sjømatnæring. Uttalelsene i Adresseavisen 21. september fra Trondheims ordfører til at bedriften flytter til Orkanger uttrykker en lite ønskelig industripolitisk passivitet.

Grunneierne foreslo i 2012 å endre Kastbrekkas bruk fra industri/lager til bolig. Rådmannen sa i høringsutkastet til kommuneplanens arealdel 2012 – 2024 at dette var galt ved denne rulleringen, da det vil gi driftsulemper for jordbruket og skape press på dyrka marka nær ved. Vi støttet Råd­mann­en, men foreslo å endre områdets planfarge til lilla, framtidig næringsbebyggelse, for å stadfeste eksister­ende arealbruk. Rådmannen åpnet imidlertid for boligutnyttelse i saksframlegget for politisk behandling. Bedriften ble ikke involvert i høringen, selv om ledelsen prøvde å komme i dialog med kommunen. Overfor gruppeledere og byutviklingskomiteen påpekte vi behov for næringsutvikling og ikke tomtespekulasjon, men bystyret vedtok 21.03.13 å gi Kastbrekka arealkategorien framtidig boligbebyggelse. Bedriftens rammevilkår ble forverret. NNN S-Trøndelag og LO i Trondheim jobbet overfor det politiske miljøet for å sikre bedriftens eksistens i Trondheim. Bystyret behandlet 29.01.15 et privat forslag og vedtok enstemmig: ”Bystyret ber rådmannen ta kontakt med næringsmiddelbedrifter i Trondheim for å få oversikt over utfordringer bransjen har med tilstrekkelig kjøle/frysekapasitet. Rådmannen bes komme tilbake til formannskapet med en orientering om mulige tiltak for å legge forholdene til rette for kjøle/frysebasert industri i Trondheimsregionen, inkludert identifisere egnede tomter…” Kun Rødt og en fra AP ville omregulere Kastbrekka til framtidig næringsbebyggelse.

Lite skjedde. En forespørsel til byutviklingskomiteen om å la bedriftsledelsen orientere om planer for en ny fabrikk på Klettflata, ble ikke imøtekommet. Området er optimalt for produksjon/lager og med nytt Klettkryss med døgnhvileplasser for langtransportbiler. Et privat forslag ble behandlet 19.11.15. Rødt, SV, PP og FrP støttet forslag 1: ”Bystyret ber om at det aktuelle arealet på gnr. 203 / bnr 3 (Klettflata) vurderes som aktuelt sted for lokalisering av næringsmiddelindustri og lager i forbindelse med oppfølgingen av bystyrets vedtak i sak 14/15 hvor bl.a. aktuelle tomter for kjøle- og fryseindustri ble etterspurt.” Bystyret vedtok enstemmig: ”2. Bystyret vil understreke behovet for at det legges til rette for industribedrifter og annen plasskrevende næringsvirksomhet i Trondheim kommune, ikke bare gjennom interkommunalt samarbeid, for å sikre også denne typen arbeidsplasser i kommunen.” Industriens behov må heretter lenger fram i panna i Trondheim kommune.

 

Hovedtariffoppgjøret 2016 – Solidaritet med bryggearbeiderne – lykke til med innspurten på meklingen.

Dersom det blir streik i havnene kan vi fra første øyeblikk regne med en storstilt organisering av streikebryteri fra NHO. Representantskapet i LO i Trondheim ber fagorganiserte være forberedt på og aktivt bidra med tiltak som kan hindre det, ikke minst fysisk støtte til å gjennomføre blokader. Det vil være nødvendig med hjelp og støtte fra fagforeningene innen LO. LO i Trondheim vil bidra med nødvendig arbeid til å mobilisere til bred støtte. Les videre

Mer helse med redusert skjenketid.

Bystyret flertall vedtok 26. mai d.å å fastholde at skjenketida skal være til kl. 02.00. Dette ble vedtatt mot de 18 stemmene til Høyre og FrP som ville utvide skjenketida til kl. 03.00. Vi er takknemlig for at Sentrum-venstre partiene og Rødt gjennom sitt vedtak om å begrense skjenketida til kl. 02.00 har bidratt til å redusere risikoen for helseskader blant de ansatte i serveringsbransjen.

Les videre