Opphev regjeringas restriktive tiltak overfor Venezuela.

av John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim og Karim Essahli, leder av internasjonalt utvalg i LO i Trondheim

Styret i LO i Trondheim ber den norske regjeringa oppheve sine restriktive tiltak overfor Venezuela. Den nasjonale dialogen i Venezuela fremover må skje med respekt for menneskerettighetene, landets suverenitet og uten innblanding utenfra. Internasjonal støtte til prosessen må samsvare med erklæring i 2014 fra Fellesskapet av latinamerikanske og karibiske stater (CELAC) om Latin-Amerika og Karibia som en fredssone. EU-landene undertegnet også erklæringen under CELAC-EU toppmøtet i 2015.

Les videre

Reklamer

Døgnhvileplassene ved Klettkrysset må opprettholdes

Johnny Sletvold, leder av Midtnorsk Transportarbeiderforening og John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

Vi er kjent med at Statens Vegvesen har igangsatt en prosess overfor grunneiere vedrørende «Detaljregulering av E6, E39 og Fv 707 Klett, del av 203/3, 207/1 og 211/10 m.fl.» Planen går ut på å flytte kontroll- og vektstasjonen fra Sandmoen til Klett. Dette samsvarer ikke med bystyrets enstemmige vedtak 27.08.15 om Detaljregulering av Klett, som ivaretok fagbevegelsens krav om å etablere døgnhvileplasser for langtransportsjåfører. Vi frykter at det planlagte serviceanlegget og døgnhvileplassene ikke vil bli etablert.

Et klart politisk flertall i Trondheim Bystyre (AP, SV, Rødt, MDG, KrF, PP, SP, V, H) sa ja til et krav i fagbevegelsens Trondheimsmanifest før kommunevalget 2015 om å «sørge for at det blir etablert døgnhvileplasser for langtransportsjåfører i tilknytning til innfartsveiene sør og øst for Trondheim.» Vi var derfor tilfreds med bystyrets enstemmige vedtak 27.08.15 om Detaljregulering av Klett, del av gnr/bnr 203/3 og 211/10, sluttbehandling. I § 4. Bebyggelse og anlegg i reguleringsbestemmelsenes fremgår at «Områder for kombinert bensinstasjon / vegserviceanlegg og bevertning omfatter følgende tiltak: Bensinstasjon/drivstoffpumpestasjon for tungtransport. – Vegserviceanlegg omfatter servicehus for tungtransport; toaletter, vask, dusjer og oppholdsrom. I tillegg tillates vaskeplass / hall for tungtransport. – Bevertning omfatter vegkro med overnatting tilknyttet vegrelatert virksomhet. Det tillates ikke hotell.» I illustrasjonsplanen er det inntegnet døgnhvileplasser for tungtransport med 20 P-plasser.

Mange yrkestrafikksjåfører har sitt daglige arbeid langs hovedtrafikkårene. Allikevel er det i liten grad i Norge bygd ut tilfredsstillende områder hvor sjåførene kan hvile ut og hvor det også er oppholdsrom, toaletter, vaske- og stellerom og andre velferdsmessige tilbud. I følge vegmyndighetene er det per januar 2017 kun 39 døgnhvileplasser langs riksvegene i Norge. Ni av disse ble åpnet i 2016. For å kunne ivareta lovpålagte krav til kjøre- og hviletid pågår det et arbeid med å etablere døgnhvileplasser for tungtransporten. Vegdirektoratet godkjente en plan for dette i april 2017. Det er derfor avgjørende både for trafikksikkerheten og arbeidsforholdene for sjåførene at det blir fortgang i å bygge døgnhvileplasser. Norges

Lastebileier Forbund (NLF) har blant annet fremhevet at kriminalitet utgjør en stadig større trussel mot transportselskapene, og bedre sikkerhet ved hvile og bedre forhold langs veien med egne lokaler med dusj og vaskemuligheter har lenge vært høyt på agendaen hos næringen. Bransjegruppa i Transportarbeiderforbundet peker på at planleggingen må ta hensyn til at biler med kjøleaggregat produserer en del støy. Det er derfor ikke hensiktsmessig å anlegge døgnhvileplasser nært innpå boligområder. Bystyrets vedtak av 27.08.15 om Detaljregulering av Klett ivaretar overnevnte behov. Dette vedtaket må derfor opprettholdes.

Havneindustri, sjøtransport og kultur

Av John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

Sammen med allierte jobber vi for at delområde 4 Dora 2 / fyringsbunkeren, delområde 6 Kullkranpiren, Delområde 7 Ladehammerkaia, delområde 9 Transittkaia sør og delområde 10 Transittkaia nord blir regulert med formål havn og industri, i samsvar med Havne- og farvannslovens formål og virkeområde. Det støttes av stadig flere. Fremtidsløsningen er at Strandveikaia og områder på sørsia åpnes for kultur- og servicefunksjoner, tjenesteyting, kontor/forretning, og at øvrige områder videreføres som industri- og havn.

Les videre

Ja til norsk tilsyn på norsk kontinentalsokkel

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

En samlet norsk fagbevegelse kjemper imot en EU forordning som kalles HOFO (Helicopter Offshore Operat­ions). EU ønsker å innføre et nytt felles regelverk for helikoptertrafikk offshore. Etter planen fra 1.7.2018. Dette er utviklet av EUs tilsyn for flysikkerhet (EASA).

Fra innføringa av EØS i 1994 har alle norske regjeringer vært klare på at den norske kontinentalsokkelen ikke omfattes av EØS-avtalen. Å godta HOFO-forordningen undergraver dette prinsippet. Vi husker PUMA-ulykken der rotoren løsnet og 13 mistet livet. Før granskingsrapporten var ferdig ga EASA Puma klarsignal for å fly igjen. Men det norske luftfartstilsynet opprettholdt flyforbudet.

Dersom HOFO blir innført, så vil det norske luftfartstilsynet hverken ha godkjenning- eller til­synsansvaret. Det har landet flyselskapet som har fått anbudet er registrert i. Dette såkalte hjem­lands­prinsippet ønsker EU å innføre både på sikkerhet, arbeids­miljø, lønns- og arbeidsforhold.

Årsmøtet i LO i Trondheim krever at regjeringen bruker vetoretten mot HOFO, forsvarer vertslandsprinsippet og ber EU holde hendene unna norsk kontinentalsokkel.

 

 

Terje Pedersen og «sannheten» om LOs fylkeskonferanse Av John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim                                                          

LO i Sør-Trøndelag avholdt fylkeskonferanse på Hell 14. – 15. februar d.å. En sak på dagsorden var valg av tre fylkesdelegater til LO-kongressen i mai i år. Jeg var innstilt på førsteplass enstemmig av valgkomiteen. Etter et benkeforslag fra Terje Pedersen, leder av LO i Gauldal, ble jeg stemt ut til fordel for Alf Roar Slind fra LO i Selbu / Tydal. Det tar jeg til etterretning. Det håper jeg også de 8 fagforeningene som nominerte meg gjør, men som Pedersen og co. ikke var så opptatt av.

Jeg kan leve med å bli stemplet av Pedersen som politisk avviker, men at han snakker ned LO i Trondheim slik han gjør i Adresseavisen 17. februar d.å. kan ikke stå uimotsagt. Styret i LO i Trondheim har i siste periode bestått av tillitsvalgte med politisk ståsted i 5 ulike partier. Vårt fokus er å bygge et sterkt og enhetlig faglig kollektiv. Samtidig stimulerer vi tillitsvalgte til å ta politiske verv i arbeiderbevegelsens partier. Det har gitt gode resultater for fagforeningene og medlemmene gjennom innfrielse av krav i våre Trondheimsmanifest etter at vi har fått politiske medspillere i posisjon i bystyret. At Pedersen heller velger å forfølge tillitsvalgte med annet politisk ståsted enn han selv, slik kommunistene ble forfulgt på 1950-tallet, svekker fagbevegelsen i dagens samfunn.

I artikkelen sier Pedersen at han ikke husker hvilke forslag LO i Trondheim stemte ned på LO-fylkeskonferansen sist høst da forslag til LO-kongressen ble vedtatt. Når man ikke husker ender uttalelser gjerne på en skala fra ikke-etterrettelig til nærmere løgn. Pedersen hevder at flesteparten av forslagene ble stemt ned av LO i Trondheim fordi de ikke var radikale nok.

I møteprotokollen ser man et annet bilde. 163 forslag var innsendt fra LO i Orkdal og Meldal (1), LO på Hitra og Frøya (3), LO i Selbu og Tydal (7), LO på Røros og Holtålen (3), LO i Trondheim (110), LOs ungdomsutvalg (11) og LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg (28). Våre forslag var forankret i vedtak i årsmøte- og representantskapsmøter. Pedersens lokalorganisasjon hadde ikke fremmet noen forslag. Etter behandling i redaksjonskomite, endte konferansen opp med enstemmig å vedta 143 forslag. I 7 øvrige forslag var LO i Trondheim i mindretall. Et av disse gjaldt EØS, som Pedersen ifølge artikkelen er for. Her har han en lojalitetsbrist mot sitt eget forbund som har landsmøtevedtak fra 2014 om Ut av EØS.

I artikkelen svarer Pedersen på spørsmål om hva som ble gjort for å mobilisere flertall mot Denstad: «Ingenting.» Det er underlig når det kan dokumenteres at en av valgkomiteens medlemmer bak den enstemmige innstillingen og som snakket varmt for denne fra talerstolen, samtidig kontaktet enkeltrepresentanter på forhånd for å få de til å stemme mot meg. Hvem som står bak denne kampanjen kan man spekulere i. Vedtaket har tent meg til framover å stå hardere på for fagbevegelsens verdier, faglige rettigheter og arbeidsfolks interesser.