Skjenketider og arbeidsfolks helse

IMG_2643

Av John-Peder Denstad
Leder av LO i Trondheim

Foran årets kommunevalg er det gledelig at samtlige partier, bortsett fra FrP, har svart ja på kravet «Vil partiet beholde skjenketida til kl. 02.00?» Det er viktig både for å redusere vold / utrygghet og for å sikre helsa til de ansatte i bransjen.

Les videre

Mellomoppgjøret 2019 – Vi nøyer oss ikke med promiller i år!

IMG_2643

av John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

LØNNSUTVIKLINGEN. «I årene etter oljeprisfallet i 2014 har det vært heller beskjedne lønnsoppgjør i Norge sammenlignet med tidligere år.», skriver Tomas Kothe-Næss i Adresseavisen 07.03.19. Ja, før årets mellomoppgjør har det vært flere magre lønnsopp¬gjør. Ved hovedoppgjøret i 2016 gikk reallønna ned. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) krympet en gjennomsnittlig årslønn målt i faste priser med 1800 kroner fra 2014 til 2017. Lønnsrammen ved hovedoppgjøret 2018 var 2,8 prosent. SSBs 12-måneders endring av konsumprisindeksen februar 2018–februar 2019 er 3 prosent. Dermed ga også oppgjøret i fjor en negativ reallønnsutvikling. Samtidig, forsterket av lave renter og svak kronekurs, bedret norsk industris konkurranseevne seg med 16 prosent.

MER TIL BEDRIFTSEIERNE. Kapitaleierne har utnyttet de økonomiske krisene til å flytte grensesteinene mellom arbeid og kapital til sin fordel, som Kothe-Næss skriver: «Mellom 1970 til 1990 var lønnskostnadens andel av verdiskapingen i markedsrettet virksomhet på 85,7 prosent. Siden 2004 har den i gjennomsnitt ligget på 74,2 prosent.» NOU 2018:8 fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU) viser at «lønnskostnadsandelen i norsk industri har falt markert fra 89 prosent i 2013 til 81 prosent i 2017». En stadig mindre del av verdiskapingen går til arbeiderne, mens mer går til kapitalistene. Parallelt med magre lønnsoppgjør, ble tidenes største kapitalinnhenting notert på Oslo Børs i 2017, og avkastningen var på hele 19,1 prosent. Aksjestatistikken viser at 2017 ble et rekordår for bedriftseiere. Hele 414 milliarder kroner ble tatt ut i utbytte fra norske AS-er, ca. 1/3 i størrelse av det norske statsbudsjettet som i 2017 var på 1325 milliarder kroner.

BRUK STREIKEVÅPENET. LO i Trondheim nøyer seg ikke med promiller. Tomas Kothe-Næss skriver: «Mange ansatte håper på lønnsjubel i 2019, men for de fleste grupper kan det ende i bakrus med promilleøkning snarere enn prosenter.» 2. oktober 2018 publiserte Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) «Økonomisk overblikk 3/18», hvor stemningen blant medlemsbedriftene er den beste siden finanskrisen rammet landet for ti år siden. Det er et godt grunnlag i forhandlingene for å tilbakevise de som preker at arbeidsfolk må vise moderasjon. Verdifordelingen mellom arbeid og kapital gjenspeiler maktforholdene i samfunnet. Den «norske arbeidslivsmodellen» forutsetter et kompromiss der begge parter – arbeid og kapital – gir og tar. Slik er det ikke lenger. Fagbevegelsen må derfor i større grad innrettes på å bruke streikevåpenet mer aktivt.

Fjern flaskehalsene i Miljøpakken.

IMG_2643

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim
Bystyret skal 28.02.19 behandle forslag til årsbudsjett 2019 for Miljøpakke for transport i Trondheim. LO i Trondheim mener at skal man prioritere noe når det gjelder hovedveger så må rv. 706 Nydalsbrua med oppgradering av Osloveien til Stavne realiseres så fort som mulig. LO i Trondheim mener også at en planfri løsning for fotgjengere i kryssingen av rv. 706 Nordre Avlastningsvei ved Toll-boden snarlig bør realiseres.

Les videre

Haakon VIIs gate 14 må videreutvikles som industri- og næringsområde

IMG_2643
Av John-Peder Denstad
Leder av LO i Trondheim

Bystyret skal 31.01.19 behandle forslag til detaljregulering av Haakon VII’s gate 14, 3 km øst for Trondheim sentrum. Planen fremmes til tross for at den avviker fra kommuneplanens arealdel 2012-2024 på arealbruksformål, fra gjeldende kommunedelplan for Lade/Leangen/Rotvoll og fra gjeldende reguleringsplan hvor planområdet er regulert til industriformål og gangvei. Les videre

Nasjonalt krigsseilerarkiv – www.krigsseilerregisteret.no – innhenting av informasjon om krigsseilere.

IMG_2643

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

Et nasjonalt digitalt krigsseilerregister er nå under utarbeidelse. Hver krigsseiler vil få sin egen «hjemmeside». LO i Trondheim er en samarbeidspartner med sjømannsforeningene i Lillesand og Trondheim og stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Vi ber tillitsvalgte og fagorganiserte som har opplysninger i form av brev, bilder, sjøfartsbøker, sertifikater osv. om trønderske krigsseilere ta kontakt med Trondhjem Sjømandsforening e-post trondheim.sjomannsforening@gmail.com / telefon 91112607.

Les videre

Ja til en seriøs drosjenæring!

av John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

IMG_2643

Regjeringas forslag om å fjerne den politiske muligheten til å regulere antallet drosjeløyver i storbyene vil utelukkende tjene til å forverre problemet med dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Regjeringa velger å gi etter for The EFTA Surveillance Authority (ESA) sitt krav om fri konkurranse og lik etableringsrett, og lar dette trumfe hensyn til både tjenestenes kvalitet og sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår. LO i Trondheim krever at regjeringas forslag ikke iverksettes.

Les videre

Årets lønnsoppgjør er ikke en seier for fagorganiserte.

Av John-Peder Denstad
Leder av LO i TrondheimIMG_2643

Representantskapet i LO i Trondheim behandlet 2. oktober 2018 hovedtariffoppgjøret 2018, herunder krav, gjennomføring, resultat, evaluering og oppfølging. Representantskapet vedtok enstemmig: «For å motvirke de siste årenes maktforskyvning til fordel for kapitalistene, oppfordrer representantskapet i LO i Trondheim fagforeningene til å organisere og utvikle en sterkere og mer kamporientert fagbevegelse foran de kommende tariffoppgjør.»
Les videre